EUROPDOORS.COM | ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1.              Identiteit van de partijen

 In het kader van deze algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben:
 “Europdoors.com” zal betekenen

‘https://europdoors.com’
3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1118 b13
Ondernemingsnummer : BE 0464.836.470

 “Klant zal betekenen elke afnemer van goederen van Europdoors.com.
Consumentzal betekenen iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel 2.              Toepassing algemene voorwaarden :

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen van, overeenkomsten met, en levering van goederen door Europdoors.com aan de Klant, behoudens indien partijen hiervan zijn afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Europdoors.com en de Klant.

2.2.      Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en bevestigt de Klant deze algemene voorwaarden integraal te aanvaarden.

2.3.      Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene voorwaarden van de Klant en primeren steeds op de verkoop- en/of aankoopvoorwaarden van de Klant, ongeacht het tijdstip of de wijze waarop de voorwaarden van de Klant aan Europdoors.com werden overgemaakt en ongeacht het tijdstip of de wijze waarop Europdoors.com haar voorwaarden overmaakte aan de Klant. De Klant kan zich op generlei wijze beroepen op een stilzwijgen van Europdoors.com om een aanvaarding van zijn voorwaarden te vorderen.

2.4.      De bepalingen van bijzondere voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen Europdoors.com en de Klant, zullen in geval van tegenstrijdigheid primeren op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, ongeacht de datum van sluiting van deze overeenkomst.

2.5.      Europdoors.com behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op regelmatige tijdstippen en eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3.              Bestellingen en offertes

3.1.      Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4, komt, indien de Klant een bestelling plaatst, de overeenkomst tussen Europdoors.com en de Klant slechts tot stand door de expliciete aanvaarding ervan door Europdoors.com, dan wel doordat Europdoors.com de uitvoering van de overeenkomst aanvat.

3.2.      Alle offertes van Europdoors.com zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van schriftelijke aanvaarding ervan door de Klant. De overeenkomst komt tot stand, behoudens de toepassing van eventuele opschortende voorwaarde, wanneer de Klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Europdoors.com.

3.3.      Bestellingen en offertes zijn indicatief, in de zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van het opstellen van de bestelling of offerte. Verkeerde, gewijzigde of nieuwe informatie of omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijziging van de voorwaarden en/of de prijs.

Artikel 4.              Aanboden bestelling ingeval van overeenkomsten op afstand

4.1.      De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten tussen Europdoors.com en de Klant die handelt in zijn hoedanigheid van consument, en meer bepaald op online aankopen via de website van Europdoors.com: https://www.Europdoors.com

4.2.      Het aanbod vanwege Europdoors.com bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn, en zodat het voor de Klant mogelijk is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.

4.3.      Als Europdoors.com gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Europdoors.com niet.

4.4.      De overeenkomst komt tot stand om het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de in artikel 9 gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Europdoors.com langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5.              Levering

5.1.      Europdoors.com zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, alsmede met de bijzondere voorwaarden die werden opgenomen in de overeenkomst met de Klant.

5.2.      De Klant zal ervoor zorgen dat Europdoors.com beschikt over alle nodige informatie en alle nodige faciliteiten teneinde haar in staat te stellen de levering van de goederen correct uit te voeren. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van Europdoors.com.

5.3.      Opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief, en houden geen verbintenis in voor Europdoors.com. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op opschorting van betaling of ontbinding van de overeenkomst.

5.4.      Indien de laattijdige uitvoering of verzaking van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de Klant en/of haar aangestelden, behoudt Europdoors.com zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de Klant ook bij onvolledige levering van goederen en/of diensten onverlet blijft.

Artikel 6.              Prijzen

6.1.         Alle prijzen zijn in euro vermeld en zijn inclusief BTW en andere heffingen, taksen, tenzij anders vermeld.

6.2.         Ingeval van verkoop op afstand zijn de prijzen deze vermeld op de website van Europdoors.com op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 7.              Eigendomsoverdracht

7.1.      De verkochte of geleverde goederen blijven eigendom van Europdoors.com tot de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) volledig werd vereffend door de Klant. De Klant draagt het risico van de levering reeds vanaf de levering van de goederen.

7.2.      Het is de Klant niet toegestaan de door Europdoors.com geleverde goederen te bewerken, vervreemden, verpanden op hierop enig ander recht te vestigen totdat de Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 8.              Intellectuele rechten

8.1.      Alle intellectuele eigendomsrechten op de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen Europdoors.com en de Klant berusten bij en blijven exclusief eigendom van Europdoors.com.
Europdoors.com blijft de eigenaar van alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, werkinstructies, documentaties, schema’s, modellen, analyses, specificaties of andere documentatie beschikbaar gemaakt aan de Klant door Europdoors.com in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst.

8.2.      De Klant verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen die tot gevolg heeft of kan hebben dat de Intellectuele Rechten van Europdoors.com geschaad worden of op enige andere wijze negatief worden beïnvloed.

Artikel 9.              Betalingen/Facturatie

9.1.      Betaling van de factuur geschiedt contant bij de levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
In het specifieke geval van verkoop op afstand dient de betaling de levering vooraf te gaan, en gebeurt de betaling door middel van KBC-Paypage, tenzij anders werd overeengekomen tussen partijen.

Artikel 10.            Annulering van de bestelling:

10.1.    Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 11, is de annulering van een bestelling door de Klant mogelijk voor zover Europdoors.com nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500,00 EUR, tenzij Europdoors.com een hogere schade aantoont.
Indien de goederen op maat of speciaal ten behoeve van de Klant worden besteld of gemaakt, zal de schadevergoeding bij annulering van een bestelling door de Klant 80% van de overeengekomen prijs bedragen, tenzij Europdoors.com een hogere schade aantoont.

10.2.    Elke annulering van een bestelling door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Europdoors.com.

Artikel 11.            Herroepingsrecht:

11.1.       De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten tussen Europdoors.com en de Klant die handelt in zijn hoedanigheid van consument, en meer bepaald op online aankopen via de website van Europdoors.com: https://www.Europdoors.com

11.2.       De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen en zonder sancties, de overeenkomst met Europdoors.com te herroepen. De termijn van 14 dagen gaat in vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

11.3.       De Klant die gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen voormelde termijn aan Europdoors.com door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. Zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na de in dit lid bedoelde melding, zendt de Klant, op eigen kosten en op eigen risico, het product in originele staat en met alle geleverde toebehoren terug aan Europdoors.com.

11.4.       Indien de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zal Europdoors.com de tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat Europdoors.com op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant. Europdoors.com behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering in het geval het teruggestuurde product beschadigd is of op enige andere wijze in waarde is verminderd.

11.5.       Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 12.            Klachten:

12.1.    De Klant is verplicht de goederen onmiddellijk te controleren op fouten, tekortkomingen en/of schade bij afhaling of bij in ontvangstname. Zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen aan Europdoors.com te worden bezorgd binnen een termijn van 2 werkdagen na ontvangst van het product. Bij gebreke aan tijdig protest worden de goederen geacht definitief te zijn aanvaard.

12.2.    Verborgen gebreken aan de geleverde goederen dienen per gemotiveerde aangetekende brief aan Europdoors.com te worden bezorgd binnen een termijn van 2 werkdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan 6 maanden na datum van levering van de goederen. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging aangebracht of doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met Europdoors.com, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens Europdoors.com.

12.3.    Europdoors.com is jegens de Klant die handelt in zijn hoedanigheid van consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De Klant zal Europdoors.com op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de Europdoors.com, hetzij de kosteloze herstelling of vervanging van het goed te eisen, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging. De Klant heeft geen recht op garantie indien vast komt te staan dat het gebrek aan het product is ontstaan door toedoen van de Klant.

Artikel 13.            Aansprakelijkheid

13.1.    Europdoors.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar en/of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Europdoors.com zal, wat ook de oorzaak, vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van gegevens, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Europdoors.com of een aangestelde.

13.2.    Europdoors.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische defecten van haar website, dan wel voor technische defecten aan de website van derden, waaronder doch niet beperkt tot deze van KBC.

13.3.    Europdoors.com is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant of derden, of door verkeerd gebruik van de goederen door de Klant of derden.

13.4.    De aansprakelijkheid van Europdoors.com met betrekking tot aan de Klant geleverde goederen is in elk gevalbeperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw leveren van de goederen, naar keuze van de Klant. De totale aansprakelijkheid van Europdoors.com zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Europdoors.com werd betaald voor de goederen die aanleiding gaven tot het schadegeval.

13.5.    Het ter beschikking stellen van prijslijsten, technische gegevens of beschrijvingen en ontwerpen geschiedt louter ter inlichting en zonder enige verbintenis of aansprakelijkheid van Europdoors.com.

Artikel 14.            Overmacht:

14.1.    Europdoors.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan stakingen, publieke onrust, vorst, sneeuw, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Europdoors.com geen controle heeft.

14.2.    In geval van overmacht is Europdoors.com, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 15.            Beëindiging van de overeenkomst:

15.1.    Europdoors.com behoudt zich het recht voor om de overeenkomt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant, zonder dat Europdoors.com hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

15.2.    Indien de Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie de Klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Europdoors.com het recht om (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Artikel 16.            Diverse bepalingen

16.1.    Europdoors.com is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst met de Klant, alsmede de eigendom van haar goederen, over te dragen aan een derde.

16.2.    De Klant is niet gerechtigd zijn contractuele rechten en plichten over te dragen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Europdoors.com. Zo de Klant toch zijn contractuele rechten zou overdragen zonder toestemming van Europdoors.com, dan blijft de Klant ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Europdoors.com voor alle verplichtingen die voortspruiten uit de overeenkomst.

16.3.    Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

16.4.    Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17.            Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank:

17.1.    Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Europdoors.com.

17.2.    Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar Europdoors.com haar maatschappelijke zetel heeft.